Uw Privacy - GDPR

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen er alles aan zodat uw privacy ten volle wordt gerespecteerd.

 

In deze privacy policy willen we meer informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit gebeurt altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • bij de verwerking van uw persoonsgegevens ons beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als verzekeringsmakelaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, mag u gerust contact opnemen (cfr. infra).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

 

Uw persoonsgegevens worden door ons als verzekeringsmakelaar verwerkt om uw dossiers op gepaste wijze te behandelen en deze zo accuraat mogelijk af te ronden alsook ter bevordering van onze klantenrelatie.

 

Zodoende kunnen wij volgende gegevens verwerken:

 

 • persoonsinformatie (zoals uw naam en geboortedatum)
 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer)
 • gegevens die nodig zijn om de verzekeringspremie van specifieke producten te berekenen (zoals de nummerplaat van een voertuig, de kilometerstand en uitgesloten risico’s)
 • informatie over eerdere verzekeringen (zoals een eerdere verzekeraar, inclusief schadelast)
 • gegevens over uw gezins- en financiële situatie (zoals het aantal mensen in hetzelfde huishouden)
 • gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld)

 

 

Mogen wij u vriendelijk verzoeken om gewijzigde persoonsgegevens door te geven aan ons kantoor.

 

 

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt uiteraard op discrete en gepaste wijze zonder schending van uw privacy. Dit kan gaan van verzekeringsmaatschappijen tot expertisebureaus of advocaten en dergelijke. Alleen wanneer het uiterst noodzakelijk is om uw dossier verder te kunnen behandelen, zullen de benodigde gegevens worden overgemaakt.

 

 

Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw gegevens zolang dit als noodzakelijk geacht wordt.

 

 

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle werknemers ingelicht met betrekking tot dit beleid. Wanneer wij kennis kunnen nemen van uw gegevens zullen wij de bescherming hiervan steeds nastreven.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wanneer u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid vragen wij u om ons zo snel mogelijk kennis te geven hieromtrent zodat wij een optimale werking kunnen handhaven.

 

Contactgegevens


Voor meer informatie, vragen of aanpassingen betreffende uw gegevens kunt u steeds terecht bij ons kantoor of via beheer@verzekeringenblomme.be. Als wij delicate vragen ontvangen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Ons kantoor behoudt het recht om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan onze klanten worden gemeld.